Konkurs „Dzieci filozofują”

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

Bajki Filozoficzne

Kategoria przeznaczona dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Celem uczestnika konkursu jest wykonanie własnej ilustracji do filozoficznej bajki wraz z zamieszczonym morałem lub krótką refleksją.

Proponowane lektury z których można wybrać tekst do ilustracji oraz morału: Klasyczne baśnie i bajki: Hansa Christiana Andersena, braci Grim, Ezopa, Jeana La Fontaine, Ignacego Krasickiego oraz Seria „Bajki filozoficzne” autorstwa Michela Piquemala. Lista ma jedynie charakter propozycji, uczestnicy mogą wybierać pozycje spoza niej.

Opowieści filozoficzne

Kategoria przeznaczona dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Celem uczestnika konkursu jest stworzenie swojej własnej opowieści w formie opowiadania literackiego, komiksu, lub filmu, które byłyby ilustracją dla hasła „Zareklamuj dobro”. Praca powinna dotyczyć wybranej przez siebie wartości, którą uczestnicy pragneliby promować.

dzieci_filozofuja_lo

Pracę można wykonać:
– indywidualnie, w postaci pracy literackiej (sugerowany gatunek to opowiadanie) lub komiksu.
– zbiorowo, w postaci filmu. Dozwolone są filmy z udziałem aktorów, animowane (poklatkowe lub rysunkowe) oraz filmy wykonane w programach komputerowych.

Zgłaszanie prac do konkursu

Przed zgłoszeniem prac do konkursu  przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu lub opiekun z ramienia szkoły (nauczyciel) do której uczęszcza Uczestnik Konkursu, jest zobowiązany do wypełnienia formularza kontaktowego.

Zgłoszenia do Konkursu dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie:

1) pracy konkursowej wykonanej przez uczestnika,
2) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu (Załącznik do Regulaminu Konkursu),
3) tabeli z danymi uczestnika: imię i nazwisko; szkoła; klasa; pozycja dla klas I-III: imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz jej fragmentu będącego inspiracją dla ilustracji (Załącznik  do Regulaminu Konkursu).

Prace prosimy wysyłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 267 w Warszawie
Braci Załuskich 1 01-773
z dopiskiem „Konkurs Filozoficzny”
lub przynosić prace osobiście do sekretariatu szkoły

Termin składania i wysyłania prac to:
1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia 21.04.2017 r. (w przypadku prac przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

2. Lista Laureatów zostanie opublikowana nie później niż w dniu 6.05.2017 r. na stronie internetowej Organizatora www.facebook.com/dziecifilozofuja

Harmonogram konkursu Dzieci filozofują

21 kwietnia 2017 – termin zakończenia nadsyłania prac
6 maja 2017 – ogłoszenie wyników konkursu /FB, mailing do patronów medialnych
21 maja 2017 – zakończenie konkursu, wystawa prezentująca prace, wraz z ceremonią wręczenia nagród, spektakl filozoficzny- / Wydział Filozofii Uniwersytety Warszawskiego/

Skład jury:
dr Agata Łukomskaprzewodnicząca jury
specjalistka od dydaktyki filozofii i etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Fulbrighta, pracowniczka Zakładu Etyki IF UW
Anna Stadnik – Dyrektorka artystyczna Kina w Trampkach Międzynarodowego Festiwalu dla Dzieci i Młodzieży

Agnieszka Malmon – ilustratorka serii „Bajki filozoficzne” wyd. Muchomor.
Tworzy czołówki telewizyjne, reklamy, strony internetowe, projektuje scenografię, ilustruje książki dla dzieci.

Agnieszka Świtalska – nauczycielka filozofii i etyki w Zespole Szkół nr 82 im. S. Staszica w Warszawie, wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Filozoficznego „W drodze ku mądrości”, wiceprezes Stowarzyszenia Aqueduct

Regulamin konkursu.
Oświadczenie.

Idea konkursu „Dzieci filozofują”

Celem konkursu jest promowanie edukacji filozoficznej dla najmłodszych uczniów. W Polsce od lat 90 istnieje możliwość uczestniczenia w takich zajęciach w postaci lekcji etyki w szkole. Lekcje etyki najczęściej prowadzone są przez pasjonatów, starających się wdrażać nowe koncepcje edukacyjne, zwłaszcza związane z tak zwaną „Filozofią dla dzieci” (jest to międzynarodowy ruch, określany jako P4C – philosophy for children ). Nie jest to koncepcja jednorodna, lecz posiada wspólne założenia – zaktywizowanie dziecka do własnych przemyśleń, dostarczanie pojęć i narzędzi wzbogacających myślenie. Celem edukacji filozoficznej nie jest najczęściej wtłoczenie jakiejś konkretnej wiedzy lecz zwiększenie autonomii myślenia dziecka.

Filozofia najczęściej kojarzy się z czymś bardzo poważnym, wzniosłym i dla zwykłego zjadacza chleba nudnym, oderwanym od życia. Oczywiście większość filozofów zaraz temu zaprzeczy – filozofia dotyczy wszak najbardziej fundamentalnych problemów, bez roztrząsania których wszystko inne w zasadzie nie ma sensu. Niestety jednak standardowo filozofia jest otoczona murem akademickiej terminologii i praktyki. Filozofia dla dzieci ma przybliżyć filozoficzne problemy, tak  aby dzieci mogły refleksyjnie przeżywać swoje życie. Dlatego problemy filozoficzne przedstawiane są młodym adeptom za pomocą bajek i opowieści pochodzących z kultury. Problemy filozoficzne czają się niemal w każdym wartościowym tworze kultury, wystarczy pomóc im je dostrzec a zaczną o nich myśleć.

Filozofia jest dziedziną, która z założenia była uprawiana dla niej samej, bez dopytywania się o korzyści. Uznawana była za wartość samą w sobie. Współczesne badania edukacyjne pokazują jednak, że edukacja filozoficzna może pomagać w przyswajaniu przez dzieci materiału z matematyki oraz języka rodzimego. Edukacja filozoficzna okazuje się nie być jedynie szczytnym ideałem, ale posiada praktyczne korzyści dla rozwoju dziecka w innych dziedzinach. Dzięki sprawnemu myśleniu można lepiej zrozumieć treści poruszane w szkole, uporządkować je i złożyć w spójny system.  Logika uczy efektywnie myśleć, a filozofia dla dzieci stara się również wprowadzać elementy logiki.

W polskiej edukacji od dawna wokół lekcji etyki panuje wiele nieporozumień, a są one najczęściej spotykaną formą edukacji filozoficznej. Pierwszym problemem jest: co wspólnego ma filozofia z etyką? Etyka jest jedną z trzech podstawowych dziedzin filozoficznych, większość filozofów była poważnie zaangażowana w rozważania nad naszą kondycją moralną. Bazowo, tak jak wynika to z podstawy problemowej, na lekcjach etyki roztrząsa się więc zagadnienia etyczne. Jednak dzięki dużej swobodzie jaką oferuje podstawa programowa pozostaje wiele czasu na rozważania innych problemów filozoficznych. Nauczyciele często korzystają z tego, wprowadzając elementy epistemologii (związanej z problemem: czym jest wiedza?) oraz ontologii (związanej z problemem: co istnieje?). Dokładniejsze rozważania z dziedziny etyki nie mogą być pełne bez rozstrzygnięcia pewnych problemów z tych dwóch dziedzin. dlatego ostatecznie lekcje etyki najczęściej oferują holistyczne spojrzenie na świat z naciskiem na kwestie etyczne. Bardzo często na lekcjach etyki pojawiają się elementy interdyscyplinarne wykraczające poza standardowe zagadnienia filozoficzne, a pochodzące z takich dziedzin jak np psychologia czy ekonomia. Są to kwestie niezwykle istotne, a często nieobecne w programach nauczania.

Kolejne poważne nieporozumienie jest związane z samym funkcjonowaniem lekcji etyki. Lekcje te są dostępne dla każdego ucznia, jako przedmiot dodatkowy. Szkoła ma obowiązek zapewnić każdemu chętnemu dostęp do takich zajęć. Lekcje etyki nie są żadna alternatywa do lekcji religii – choć istnieje takie głębokie przekonanie wśród nauczycieli i rodziców, a co więcej w większości szkół wyrosła praktyka takiego traktowania lekcji etyki. Warto zmienić ten stan rzeczy.

Konkurs „Dzieci filozofują” promuje idee edukacji filozoficznej, uświadamia, jaka jest funkcja lekcji etyki oraz że warto zastanowić się, czy nie posłać swojego dziecka na takie zajęcia, a jeśli w danej szkole one nie funkcjonują, to pomóc je zorganizować.

Dodaj komentarz