Szkoły artystyczne (Musik och Kulturskolor) w Szwecji

Szkoły muzyczne dla dzieci i młodzieży istnieją od dawna. Prowadzone były przez osoby prywatne, organizacje ideowe i czasami władze terenowe, ale od 1979 r. można mówić o ich zdecydowanym rozwoju i wyrównaniu poziomu w górę.

Bowiem wtedy organizacja zrzeszająca nauczycieli muzyki przekształciła się w związek pracowników nauczających muzyki i innych dziedzin sztuki, jak teatr, taniec, rysunek, malarstwo, scenografia itp. Była to społeczna organizacja, ale z jej inicjatywy w roku 1997 powstała Szwedzka Rada Szkół Artystycznych. Jest to ważny moment, bo Rada zrzeszyła 90% gmin szwedzkich i jest organem, który opracowuje program działania wszystkich podległych jej szkół uczących muzyki, tańca, aktorstwa, rysunku, malarstwa, inicjuje program podnoszenia kwalifikacji nauczycieli oraz programy badawcze w polu swego działania.

Można powiedzieć, że w każdej szwedzkiej gminie istnieje szkoła artystyczna. Prawie zawsze jest to szkoła muzyczna plus szkoła oferująca co najmniej trzy kierunki nauki poza muzyką. Szkoły finansowane są ze środków publicznych. Korzystają również ze sponsoringu. Nauczanie jest bezpłatne lub opłaty są bardzo niskie. Opłata może być dodatkowo zmniejszona dla rodzin o niskich dochodach. Są też rabaty dla rodzin wielodzietnych. W szkołach muzycznych można wypożyczać instrumenty na bardzo dogodnych warunkach.

Nie ma egzaminów wstępnych. Obowiązuje kolejność zgłoszenia.

Manifest programowy szkoły jest następujący:
– Szkoła działa przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży.
– Dostępna jest dla dzieci i młodzieży niezależnie od ich poziomu umysłowego, fizycznego, kulturalnego, socjalnego, geograficznego lub ekonomicznego. Czyli nikt nie może być dyskryminowany. Dewizą w pracy jest ochota, współuczestnictwo, rozwój.
– Szkoły te nie są organizacyjnie związane z systemem szkolnictwa powszechnego, ale współpracują z innymi formami szkolnymi, udostępniając swój potencjał dla polepszenia jakości pracy w innych typach szkolnictwa.
– Nauczyciele szkół artystycznych muszą mieć akademickie wykształcenie pedagogiczne i specjalistyczne w swej dziedzinie.
– Szkoła działa na rzecz wielorakich form wyrazu i form pracy w dziedzinie kultury, integracji różnych dziedzin działalności kulturalnej. Dba o dziedzictwo kulturowe i wspiera nowe formy wyrazu.

Szwedzka Rada Szkół Artystycznych za punkt wyjścia swojego programu przyjęła artykuł 31. Konwencji ONZ o Prawach Dziecka, mówiący o przestrzeganiu i popieraniu prawa dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym…

Magda Cedro, Sztokholm

(Dodano: 2009-09-23)

Dodaj komentarz